marketing network

营销网络

East China: Jiangsu Shanghai Anhui Jiangxi Zhejiang

Southern China: Fujian, Guangxi, Guangdong

North China: Henan, Shandong, Inner Mongolia, Beijing

Central China: Hunan, Hubei

Southwest: Chongqing, Guizhou, Yunnan, Sichuan

Northeast: Liaoning, Heilongjiang, Ji Ning

Northwest: Shaanxi